Zasady konkursu
Okres przyjmowania zgłoszeń w konkursie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r.
W konkursie przewidziano wyłonienie zwycięzców nagród w następujących terminach:
04.04.2018 r. ze zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.
07.05.2018 r. ze zgłoszeń nadesłanych w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
W każdym z terminów Komisja konkursowa przyzna Nagrodę Główną oraz 250 Nagród II rzędu.
Weź udział
Okres przyjmowania zgłoszeń od 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r.
Formularz
*Dołącz zdjęcie, na którym pokażesz, jak rodzinnie spędzacie czas wolny (format JPG, PNG, GIF o max. wielkości 5 MB).
Imię*
Nazwisko*
Telefon komórkowy*
E-mail
Numer paragonu*
*Dołącz zdjęcie, na którym pokażesz, jak rodzinnie spędzacie czas wolny (format JPG, PNG, GIF o max. wielkości 5 MB).
*Przeciągnij tutaj zdjęcie
Administratorem Państwa danych osobowych jest PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa. Państwa dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Rodzinna promocja” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji. Administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych w powyższych celach i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź.. W przypadku otrzymania nagrody, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione organom podatkowym w celu odprowadzenia podatku dochodowego. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „Rodzinna Promocja”, obsługi ewentualnych reklamacji oraz rozliczenia podatku z tytułu konkursu „Rodzinna promocja”, Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, oraz do żądania ograniczenia przetwarzania, Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest niezbędne, aby wziąć udział w konkursie „Rodzinna promocja”. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem konkursu „Rodzinna promocja” uniemożliwi uwzględnienie Państwa zgłoszenia.
*Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Rodzinna promocja”.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Rodzinna promocja” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji przez PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa.
*Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie bez wynagrodzenia mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka, uwidocznionych na przesłanym przeze mnie zdjęciu, poprzez umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej konkursu „Rodzinna promocja”: www.promocja-carex.pl. Wyrażam także zgodę na rozpowszechnianie w powyższy sposób wizerunku pozostałych osób uwidocznionych na zdjęciu, do udzielenia której jestem przez te osoby upoważniony/-a.
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa informacji dotyczących Konkursu „Rodzinna promocja”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 nr 1219).
*Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa za pomocą telefonu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Rodzinna promocja”.
*Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca w konkursie „Rodzinna promocja” została przez mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści.

*Pola obowiązkowe

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 30.04.2018 r.

Dziękujemy za udział w konkursie!

Nagrody
2 x
rodzinny weekend w 4-gwiazdkowym hotelu nad Morzem Bałtyckim
500 x
poduszki podróżnez Myszką Miki
Voucher dla 4-osobowej rodziny na weekendowy pobyt w 4-gwiazdkowym hotelu nad Morzem Bałtyckim.
Warunki wykorzystania nagrody określone są na voucherze oraz w Regulaminie Konkursu.
Szukaj mydeł z pompką z promocyjnymi nakładkami
Zbierz je wszystkie!
Regulamin
Regulamin konkursu „Rodzinna promocja”
dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora
tj. pod adresem: i360 Sp. z o.o.,
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5,
15-084 Białystok

Regulamin Konkursu „Rodzinna Promocja Carex”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Rodzinna Promocja Carex”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany na zlecenie PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000090679, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-64-701, REGON: 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41.197.399,10 zł.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się produkty marki Carex.

1.4 Przez „Okres Konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktów, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 01 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest:

• budowanie świadomości marki Carex jako producenta wysokiej jakości produktów dbających o zdrowie skóry wszystkich członków rodziny,

• utrzymanie wizerunku marki Carex jako eksperta od higieny i pielęgnacji rąk.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok oraz na stronie www.carex.pl (dalej: „Strona Konkursu”). Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od 01 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku dokonają zakupu Produktów oferowanych do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonają Zadanie konkursowe i zarejestrują się na Stronie Konkursu (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy PZ Cussons Polska S.A. ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie „Rodzinna Promocja Carex” należy kupić dwa dowolne produkty marki Carex, których zakup dokumentowany jest jednym dowodem zakupu czyli paragonem fiskalnym albo fakturą VAT dokumentującą zakup Produktu, na których z nazwy wymienione są produkty marki Carex (dalej: „Dowód zakupu”) w dowolnym sklepie na terenie Polski, zrobić zdjęcie pokazujące ,,Jak wspólnie rodzinnie spędzacie wolny czas” i zarejestrować zgłoszenie na www.carex.pl

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przez Stronę konkursu (www.carex.pl) za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:

a) Imię – dana obowiązkowa

b) Nazwisko – dana obowiązkowa

c) Telefon komórkowy – dana obowiązkowa d) Adres e-mail – dana dobrowolna

e) Numer paragonu – dana obowiązkowa

f) Dołączenie zdjęcia konkursowego w formacie JPG, PNG, GIF o maksymalnej wielkości 5 MB – dana obowiązkowa

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu - dana obowiązkowa

h) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Rodzinna promocja” oraz wysyłki nagród i obsługi ewentualnych reklamacji przez PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa.” - dana obowiązkowa

i) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie bez wynagrodzenia mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka, uwidocznionych na przesłanym przeze mnie zdjęciu, poprzez umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej konkursu „Rodzinna promocja”: www.promocja-carex.pl. Wyrażam także zgodę na rozpowszechnianie w powyższy sposób wizerunku pozostałych osób uwidocznionych na zdjęciu, do udzielenia której jestem przez te osoby upoważniony/-a.” - dana obowiązkowa

j) Wyrażenie zgody o treści: ,, Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa informacji dotyczących Konkursu „Rodzinna promocja” , za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 nr 1219” – dana obowiązkowa

k) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca w konkursie „Rodzinna promocja” została przez mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści.” - dana obowiązkowa

l) Wyrażenie zgody o treści: ,, Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa za pomocą telefonu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Rodzinna promocja”” - dana obowiązkowa

2.5 O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego w trybie określonym w pkt 2.4 poprzez Stronę Konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2.6 Uczestnik zobowiązany jest zachować Dowód zakupu. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie Konkursu, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz to samo zdjęcie czyli Praca konkursowa (dalej: Praca konkursowa) mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone przez niego zdjęcie w Konkursie zostało przez niego wykonane i on jest wyłączonym jego twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, posiada prawa majątkowe i osobiste, zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

2.8 Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że nadesłana Praca konkursowa jest jego autorstwa oraz że jego przekazanie do udziału w Konkursie i jego wykorzystanie przez Organizatora oraz PZ Cussons Polska S.A. w sposób określony w niniejszym regulaminie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

2.9 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące dowodu zakupu, niepotwierdzonych dowodem zakupu, zawierających treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie są:

3.1. a Nagroda Główna - 2 (słownie: dwa) rodzinne weekendy w 4-gwiazdkowym hotelu nad morzem o wartości 1 372,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote) każdy. Voucher obejmuje pobyt dla 4 osób (2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci) na weekend w ramach pakietu "Relaks i Odpoczynek" w Hotelu Lubicz w Ustce. Pakiet obejmuje: 2 noclegi w komfortowym pokoju, śniadania podawane w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacje podawane w formie bufetu szwedzkiego, kącik zabaw dla dzieci, parking, a także bezpłatne, nieograniczone korzystanie z Centrum Rekreacji, w którego skład wchodzi: basen z siedziskami hydromasującymi, masaż strumieniowy, bicze wodne, gejzerki, jacuzzi, sauna sucha, sauna parowa, kabina podczerwieni oraz grota solna. Termin ważności vouchera: 01.03.2018 r. - 31.03.2019 r. (z wyłączeniem terminów specjalnych tj. długich weekendów, świąt oraz 01.07.2018 r. - 31.08.2018 r.). W celu rezerwacji terminu należy skontaktować się z Hotelem Lubicz - http://www.hotel-lubicz.pl/

3.1. b Nagrody II rzędu - 500 (słownie: pięćset) poduszek podróżnych Disney o wartości 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.

3.2 Do każdej Nagrody Głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 152,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa złote) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3.3 Do każdej Nagrody II rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 3,00 zł (słownie: trzy złote) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w Konkursie.

3.4 W ramach Konkursu odbędą się 2 posiedzenia Komisji Konkursowej w biurze Organizatora, przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok w następujących terminach:

3.4.1 W dniu 04.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 01 marca 2018 od godz. 0:00:00 do 31 marca 2018 do godziny 23:59:59

3.4.2 W dniu 07.05.2018 Komisja Konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 kwietnia 2018 od godz. 0:00:00 do 30 kwietnia 2018 do godziny 23:59:59

Na każdym posiedzeniu wyłonionych zostanie 251 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 3.1.

3.5. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu. Laureaci są zobowiązani do wysłania na adres kontakt@promocja-carex.pl danych adresowych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości SMS.

3.6. Nagrody zostaną dostarczone do Laureatów Pocztą Polską listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@promocja-carex.pl do Organizatora w ciągu 7 dni od dostarczenia Dowodu zakupu, o ile Organizator zgodnie z pkt 2.6 taką prośbę do Uczestnika skieruje.

3.7. Dowód zakupu, o którym mowa w pkt 3.6, Laureat może:

a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres siedziby Organizatora (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 3.6, miarodajna jest data przekazania Dowodu zakupu w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Uczestnik uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonego Dowodu zakupu,

b) rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 3.7 lit. a) powyżej, Uczestnik może przesłać do siedziby Organizatora za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej na koszt własny. O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt 3.6, decyduje data wpływu przesyłki, o której mowa w zdaniu poprzednim, do Organizatora.

3.8. W przypadku, gdy Laureat nie prześle adresu korespondencyjnego na adres kontakt@promocja-carex.pl w ciągu 7 dni lub Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.10. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Uczestnikowi nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Uczestnika odebrana, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.11. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „Rodzinna Promocja Carex- reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 21 maja 2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090679, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-64-701, REGON 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41.197.399,10 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Konkursu,

b. umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie konkursu.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6.9 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Rodzinna Promocja Carex – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po wybraniu zwycięzców w trybie, o którym mowa w pkt 3.2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@promocja-carex.pl bądź telefonicznie pod numerem infolinii konkursowej 22 331 81 18

7.3 Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego udział w promocji i reklamie na rzecz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W takim przypadku zasady wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Uczestników, określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem Konkurs, a PZ Cussons Polska S.A.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08, e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.


Produkty promocyjne
Mydła w płynie
Antybakteryjne mydła w płynie Carex myją, pielęgnują i chronią skórę. Wspierają jej naturalną barierę ochronną, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii. Specjalnie dobrane składniki myjące oraz naturalny składnik antybakteryjny skutecznie dbają o codzienną higienę rąk. Mydła do rąk Carex są przebadane pod kątem dermatologicznym i całkowicie bezpieczne dla zdrowia zarówno dorosłych, jak dzieci.
Promocja dotyczy mydeł Carex
w dotychczasowej i nowej
szacie graficznej.
Antybakteryjne mydła w płynie 250 ml
Original
Moisture Plus
Sensitive
Aloe Vera
Kitchen
Bubble Gum
Strawberry Laces
Splash
Antybakteryjne mydła w płynie 500 ml
Original
Moisture Plus
Aloe Vera
Bubble Gum
Strawberry Laces
Splash
Antybakteryjne mydła w płynie 1000 ml
Splash
Strawberry Laces
Mydła w kostce
Mydła w kostce Carex nie tylko dokładnie oczyszczają skórę, ale także dbają o jej właściwą kondycję i zapewniają odpowiednią pielęgnację. Dzięki przyjaznemu skórze, bezpiecznemu składnikowi antybakteryjnemu, który zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, gwarantują higieniczną czystość wszystkim członkom rodziny.
Original
Aloe Vera
Moisture Plus
Antybakteryjne żele do rąk 50 ml
Antybakteryjne żele do rąk Carex skutecznie dbają o higienę rąk wszędzie tam, gdzie do tej pory wydawało się to niemożliwe. Działają bez użycia wody, skutecznie usuwając bakterie, a dzięki zawartości gliceryny pomagają utrzymać skórę miękką i nawilżoną.
Aloe Vera
Sensitive
Splash
Moisture Plus
Strawberry Candy
Chusteczki odświeżające Carex Sensitive
Hipoalergiczne chusteczki Carex z naturalnymi składnikami antybakteryjnymi do rąk, twarzy, ciała, przeznaczone są do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Pozostawią skórę czystą, przyjemną w dotyku, pachnącą.
Sensitive
Żele pod prysznic Carex 500 ml
Żele pod prysznic z unikalnym systemem pielęgnacyjnym „SKIN PROTECT” zostały stworzone przez ekspertów, aby działały w harmonii z Twoją skórą. Podczas codziennej kąpieli dbają o jej naturalną równowagę i doskonałą kondycję.
Kremowy żel pod prysznic
Gentle Moisture
Kremowy żel pod prysznic
Nourishing
Żel pod prysznic
Mild & Sensitive
Żel pod prysznic
Vitamin Fresh
Kontakt
Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami pod numerem infolinii:

22 331 81 18

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Możesz napisać do nas na adres e-mail: kontakt@promocja-carex.pl

lub listownie:
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5,
15-084 Białystok
z dopiskiem „Rodzinna promocja”.
Imię*
Nazwisko*
Telefon komórkowy*
Email*
Treść wiadomości*

*Pola obowiązkowe.